Podmienky služby

PREHĽAD

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť PM Home Linens. Na celej webovej stránke sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na PM Home Linens. PM Home Linens ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky tu uvedené podmienky, zásady a upozornenia.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zapájate do našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („Podmienky služby“, „Podmienky“), vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a zásad, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, bez obmedzení, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstupom na našu webovú stránku alebo pred jej použitím si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Vstupom na ktorúkoľvek časť stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami poskytovania služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za možnosť, ich prijatie je výslovne obmedzené na tieto Zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sú pridané do aktuálneho obchodu, budú tiež podliehať Zmluvným podmienkam. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje súhlas s týmito zmenami.

Náš obchod je hosťovaný na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu online elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

ČASŤ 1 – PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami služby vyhlasujete, že ste plnoletí vo svojom štáte alebo ste nám dali súhlas na to, aby maloletý mohol používať túto stránku.

Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne vírusy ani žiadne kódy deštruktívnej povahy. Porušenie ktorejkoľvek z Podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie vašich Služieb.

ČASŤ 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny na prispôsobenie sa technickým požiadavkám na prepojovacie siete alebo zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe ani žiadny kontakt na webovej stránke, prostredníctvom ktorej je služba poskytovaná, bez nášho výslovného písomného povolenia. .

Nadpisy sú použité len pre zjednodušenie. Neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto Podmienky.

ČASŤ 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nezodpovedáme za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len pre všeobecnú informáciu a nemali by ste sa spoliehať ani ho používať ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií.

Akékoľvek spoľahnutie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie nevyhnutne nemusia byť aktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať žiadne informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 – ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez akéhokoľvek upozornenia.

Nenesieme voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie služby.

ČASŤ 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY

Určité produkty alebo služby môžu byť dostupné výhradne online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvo a môžu sa vrátiť alebo vymeniť iba v súlade s našimi Zásadami vrátenia.

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazovali farby, fotky a obrázky našich produktov. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie akejkoľvek farby na monitore vášho počítača bude presné.

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť výrobu akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby uskutočnená na tejto stránke je neplatná tam, kde je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si kúpili alebo získali, splní vaše očakávania, ani že budú opravené akékoľvek chyby v Službe.

ČASŤ 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané prostredníctvom rovnakého zákazníckeho účtu alebo pod rovnakým zákazníckym účtom, rovnakou kreditnou kartou alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. V prípade, že objednávku zmeníme alebo ju zrušíme, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailu alebo na fakturačnej adresy/telefónnom čísle poskytnutnom v čase vytvorenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zadávajú predajcovia alebo distribútori.

Súhlasíte s tým, že pri všetkých nákupoch uskutočnených v našom obchode poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a vašom účte. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou vášho účtu a ďalších informácií, vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby.

Ďalšie podrobnosti nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 – VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nemáme nad nimi kontrolu ani vstupy.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu s vaším používaním voliteľných nástrojov tretích strán.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie, a mali by ste sa uistiť, že ste oboznámení s podmienkami poskytovania nástrojov príslušnými poskytovateľmi tretích strán a že s nimi súhlasíte.

V budúcnosti môžeme tiež ponúkať nové služby alebo funkcie prostredníctvom webovej stránky (vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie alebo služby budú tiež podliehať týmto Zmluvným podmienkam.

ČASŤ 8 – ODKAZY NA TRETIE STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej Služby môžu zahŕňať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú s nami pridružené. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti, a neručíme a nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.

Nezodpovedáme za žiadne škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií uskutočnených v súvislosti s akýmikoľvek webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Sťažnosti, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by ste mali smerovať na tretiu stranu.

ČASŤ 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité špecifické príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (spoločne „komentáre“) súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek komentáre, ktoré nám pošlete. 

Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nemáme žiadnu povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre neporušia žiadne práva žiadnej tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani žiadny počítačový vírus alebo iný malvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, ani inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Za všetky komentáre, ktoré urobíte, a ich presnosť nesiete výhradnú zodpovednosť práve vy. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za komentáre zverejnené vami alebo akoukoľvek treťou stranou.

ČASŤ 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše odosielanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si naše Zásady ochrany osobných údajov.

ČASŤ 11 – CHYBY, NEPRESNOSTI A VYNECHANIE ÚDAJOV

Občas sa na našej stránke alebo v Službe môžu vyskytovať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za dopravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nepreberáme žiadnu povinnosť aktualizovať, dopĺňať alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, vrátane informácií o cenách, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadna špecifikovaná aktualizácia alebo dátum obnovenia aplikovaný v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite by nemal znamenať, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

ČASŤ 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať stránku alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) vyzývať ostatných, aby vykonali alebo sa zúčastnili na akomkoľvek nezákonnom konaní; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, očierňovať, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnickej príslušnosti, rasy, veku, národnostného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predložiť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) rozosielať spam, phishing, pharm, pretex, spider, crawl alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití. j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia niektorého zo zakázaných použití.

ČASŤ 13 – ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme, že používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. 

Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme odstrániť službu na dobu neurčitú alebo službu kedykoľvek zrušiť bez upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám doručíme prostredníctvom služby, sú (okrem toho, čo je nami výslovne uvedené) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, vrátane všetkých implicitných záruk alebo podmienok predajnosti, predajnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušenia alebo akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, že je o tom informovaný. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

ČASŤ 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť PM Home Linens a našu materskú spoločnosť, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, úradníkov, riaditeľov, zástupcov, zmluvných partnerov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov, ktorí budú chránení pred akýmikoľvek nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúceho z vášho porušenia týchto podmienok služby alebo dokumentov.

ČASŤ 15 – ODDELITEĽNOSŤ

V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušným zákonom a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddelenú od týchto Podmienok doručenia, takéto určenie neovplyvní platnosť a vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných zostávajúcich ustanovení.

ČASŤ 16 – UKONČENIE

Záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostanú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely. Tieto zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ a kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že si už neželáte používať naše Služby, alebo keď prestanete používať našu stránku. Ak podľa nášho výhradného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služby, môžeme túto zmluvu kedykoľvek bez upozornenia ukončiť a vy budete naďalej zodpovedať za všetky splatné sumy. vrátane dátumu ukončenia alebo vám podľa toho môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ČASŤ 17 – ÚPLNÁ ZMLUVA

Ak z našej strany neuplatníme alebo nepresadíme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok poskytovania služieb, neznamená to, že sa tohto práva alebo ustanovenia vzdávame. Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené nami na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. Či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane akýchkoľvek predchádzajúcich verzií podmienok poskytovania služby). Akékoľvek nejasnosti vo výklade týchto Podmienok poskytovania služieb nemožno vykladať proti strane, ktorá ich vypracovala.

ČASŤ 18 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky poskytovania služieb a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými vám poskytujeme Služby, sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.

ČASŤ 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Na tejto stránke si môžete kedykoľvek prečítať najaktuálnejšiu verziu Zmluvných podmienok.
Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok poskytovania služieb zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej lokalite alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ČASŤ 20 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služby nám zašlite na emailovú adresu office@pmhome.eu